Gebruiksvoorwaarden

Voor het laatst bijgewerkt: juli 2023

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels voor het gebruik van elk van de websites die worden beheerd door Xplor Technologies en zijn gelieerde ondernemingen en dochtermaatschappijen (gezamenlijk, 'Xplor', 'wij', 'onze' of 'ons') (onze sites). Lees ze zorgvuldig door voordat je een van onze sites gebruikt.

Onze sites zijn:


1. Wie wij zijn en hoe je contact met ons kunt opnemen

Dit digitale platform is eigendom van Xplor Technologies, LLC, een vennootschap geregistreerd in Delaware met dossiernummer 5160371, of een van zijn dochtermaatschappijen.

Je kunt contact met ons opnemen via een van de onderstaande opties:

 • Je kunt een e-mail sturen naar: brand@xplortechnologies.com
 • Je kunt ons bellen op: +1 314 732 0515
 • Je kunt schrijven naar: 11330 Olive Blvd., Suite 200, Creve Coeur, MO 63141, VSA

2. Door onze sites te gebruiken, aanvaard je deze voorwaarden

Door onze sites te gebruiken, bevestig je dat je deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat je ermee instemt ze na te leven. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dan moet je onze sites niet gebruiken.

Wij raden je aan een kopie van deze voorwaarden af te drukken voor toekomstige raadpleging.

3. Er zijn andere voorwaarden die op jou van toepassing zijn

Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar onze privacyverklaring, die ook van toepassing is op jouw gebruik van onze sites en die te vinden is op: https://www.xplortechnologies.com/us/privacy-policy

4. Wij kunnen deze voorwaarden wijzigen

Wij kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Telkens wanneer je onze sites wenst te gebruiken, dien je deze gebruiksvoorwaarden te controleren om er zeker van te zijn dat je de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn. Je erkent en stemt ermee in dat je dergelijke wijzigingen aanvaardt als je onze sites blijft bezoeken en gebruiken.

Je bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die toegang krijgen tot onze sites via jouw internetverbinding op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden, en dat zij zich eraan houden.

5. Wij kunnen onze sites wijzigen

Wij kunnen onze sites van tijd tot tijd bijwerken en wijzigingen aanbrengen. Je erkent en stemt ermee in dat de vorm en de aard van de inhoud van onze sites kan veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

De inhoud van onze sites is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. De inhoud is niet bedoeld als advies waarop je kunt afgaan. Je dient professioneel of gespecialiseerd advies in te winnen voordat je actie onderneemt, of nalaat, op basis van de inhoud van onze sites.

Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze sites bij te werken, geven wij geen verklaringen, garanties of waarborgen, expliciet of impliciet, dat de inhoud van onze sites juist, volledig of up-to-date is.

6. Wij kunnen onze sites tijdelijk of definitief stopzetten

Onze sites worden gratis ter beschikking gesteld. Wij garanderen niet dat onze sites, of de inhoud ervan, altijd toegankelijk zullen zijn of ononderbroken zullen werken. Wij kunnen de beschikbaarheid van onze sites of een deel ervan om zakelijke en operationele redenen tijdelijk of definitief stopzetten of beperken. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele toegangsproblemen die je ondervindt.

Wij kunnen onze rechten en plichten uit hoofde van deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie.

7. Hoe je het materiaal op onze sites mag gebruiken

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze sites, en op het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Deze werken worden wereldwijd beschermd door auteurswetten en verdragen. Al deze rechten zijn voorbehouden.

Je dient ervan uit te gaan dat het auteursrecht van toepassing is op alles wat je op onze sites ziet of leest. Het is toegestaan de afbeeldingen en de inhoud van onze sites te bekijken en te gebruiken voor je eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Je mag geen afbeeldingen of inhoud van onze sites gebruiken voor commerciële doeleinden zonder hiervoor een licentie te hebben verkregen van ons of onze licentiegevers. Elk ongeoorloofd gebruik van de afbeeldingen en de inhoud kan een inbreuk betekenen op auteurswetten, handelsmerkwetten en privacywetten, evenals op communicatievoorschriften en -statuten. Wij geven geen enkele toezegging dat je gebruik van materiaal dat op onze sites wordt weergegeven, geen inbreuk zal maken op rechten van derden.

8. Aanvaardbaar gebruik van onze sites en gedragsregels

Je mag onze sites alleen gebruiken voor legale doeleinden. De volgende handelingen zijn verboden:

 • opzettelijk virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen, spyware of andere computercode, bestanden of programma's introduceren die schadelijk of invasief zijn of bedoeld zijn om de werking van enige hardware, software of apparatuur te beschadigen of te kapen, of het gebruik ervan te controleren.
 • pogen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot een van onze sites, de server waarop onze sites zijn opgeslagen, of iedere server, computer of database die met een van onze sites is verbonden.
 • anderen beperken of verhinderen om een van onze sites te gebruiken (inclusief door het hacken of defacen van een deel van een van onze sites).
 • enig deel van een van onze sites wijzigen, aanpassen, vertalen, onderwerpen aan reverse engineering, decompileren of disassembleren, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
 • copyright-, handelsmerk- of andere eigendomsrechtmededelingen van een van onze sites of van materiaal afkomstig van onze sites verwijderen.
 • een deel van een van onze site framen of spiegelen zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • een databank aanleggen door systematisch alle of eender welke op een van onze sites toegankelijke inhoud te downloaden en op te slaan.
 • een robot, spider, site search/retrieval-applicatie of ander handmatig of automatisch instrument gebruiken om de navigatiestructuur of presentatie van een van onze sites op te zoeken, te indexeren, te 'scrapen', te 'dataminen' of op enigerlei wijze te reproduceren of te omzeilen, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • ongevraagde of ongeoorloofde advertenties, promotiemateriaal, 'junk mail', 'spam', 'kettingbrieven', 'piramidespellen' of investeringsmogelijkheden, of enige andere vorm van aansporing publiceren.
 • belangrijke niet-publieke informatie over een persoon of een bedrijf publiceren zonder de juiste toestemming om dat te doen.
 • de toepasselijke wet- of regelgeving schenden bij het gebruik van onze sites en/of het delen van inhoud met ons.

 

Bovendien is het je, bij het gebruik van onze sites en/of het delen van inhoud met ons, verboden om inhoud te delen die inbreuk maakt op intellectuele-eigendomsrechten of gegevensbescherming, privacy of andere rechten van een andere persoon, die lasterlijk is of een inbreuk vormt op een contractuele verplichting of een vertrouwensverplichting, die obsceen, seksueel expliciet, bedreigend, beledigend, intimiderend, aanzettend tot geweld of haat, godslasterlijk, discriminerend (op welke grond dan ook), angstaanjagend, alarmerend of beschamend, bewust vals of misleidend is, of die niet voldoet aan alle toepasselijke wetten en regels of anderszins verwerpelijk of verboden is.

Je garandeert dat een dergelijke bijdrage voldoet aan de hierboven beschreven normen, en je bent aansprakelijk jegens ons en vrijwaart ons voor elke inbreuk op die garantie. Dit betekent dat je verantwoordelijk bent voor elk verlies of elke schade die wij lijden als gevolg van jouw inbreuk op de garantie.

Wij behouden ons het recht voor een dergelijke inbreuk te melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en zullen onze volledige medewerking verlenen aan die instanties en/of gerechtelijke bevelen die ons verzoeken of opdracht geven je identiteit bekend te maken. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment naar eigen goeddunken inhoud of materiaal te verwijderen of links te annuleren.

9. Hoe wij je persoonlijke informatie kunnen gebruiken

Wij zullen je persoonlijke informatie alleen gebruiken zoals uiteengezet in onze privacyverklaring: https://www.xplortechnologies.com/us/privacy-policy

10. Wij zijn niet verantwoordelijk voor websites waarnaar wij linken

Waar onze sites links bevatten naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links uitsluitend ter informatie aangeboden. Wij hebben geen controle over, en nemen geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid, de beveiliging of de praktijken van deze sites van derden.

11. Uitsluiting van garanties

Je begrijpt dat wij niet kunnen garanderen en niet garanderen dat bestanden die beschikbaar zijn om te worden gedownload van het internet of de website vrij zullen zijn van virussen of andere destructieve code. Je bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en controlepunten om te voldoen aan je specifieke eisen voor anti-virusbescherming en nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer, en voor het onderhouden van een middel buiten onze site voor eventuele reconstructie van verloren gegane gegevens. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN ZIJN WIJ NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN DISTRIBUTED DENIAL-OF-SERVICE-AANVAL, VIRUSSEN OF ANDER TECHNOLOGISCH SCHADELIJK MATERIAAL DAT JOUW COMPUTERAPPARATUUR, COMPUTERPROGRAMMA'S, GEGEVENS OF ANDER EIGENDOMSMATERIAAL KAN INFECTEREN ALS GEVOLG VAN JE GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA DE WEBSITE WORDEN VERKREGEN OF ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN MATERIAAL DAT IS GEPLAATST OP DE WEBSITE OF OP EEN WEBSITE DIE DAARAAN IS GEKOPPELD.

JE GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DE INHOUD ERVAN EN ALLE DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA DE WEBSITE WORDEN VERKREGEN, IS OP EIGEN RISICO. DE WEBSITE, DE INHOUD ERVAN EN DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA DE WEBSITE WORDEN VERKREGEN, WORDEN AANGEBODEN OP EEN 'AS IS'- EN 'ZOALS BESCHIKBAAR'-BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET. XPLOR NOCH ENIGE PERSOON VERBONDEN AAN XPLOR GEEFT ENIGE GARANTIE OF VERKLARING MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, BEVEILIGING, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, VERKLAART OF GARANDEERT NOCH XPLOR, NOCH ENIGE PERSOON VERBONDEN AAN XPLOR DAT DE WEBSITE, DE INHOUD ERVAN OF ENIGE DIENSTEN OF ITEMS DIE WORDEN VERKREGEN VIA DE WEBSITE ACCURAAT, BETROUWBAAR, FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ZULLEN ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, DAT ONZE SITE OF DE SERVER DIE DEZE BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN, OF DAT DE WEBSITE OF ENIGE DIENSTEN OF ITEMS DIE WORDEN VERKREGEN VIA DE WEBSITE ANDERSZINS AAN JE BEHOEFTEN OF VERWACHTINGEN ZULLEN VOLDOEN.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJST XPLOR HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

HET VOORGAANDE DOET GEEN AFBREUK AAN GARANTIES DIE VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.

12. Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN ZIJN XPLOR, AAN XPLOR GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF HUN LICENTIEGEVERS, DIENSTVERLENERS, MEDEWERKERS, AGENTEN, FUNCTIONARISSEN OF DIRECTEUREN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, ONDER WELKE JURIDISCHE THEORIE DAN OOK, DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET JE GEBRUIK, OF HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK, VAN DE WEBSITES, HIERAAN GELINKTE WEBSITES, DE INHOUD VAN DE WEBSITES OF DERGELIJKE ANDERE WEBSITES, MET INBEGRIP VAN DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLG- OF PUNITIEVE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, PERSOONLIJK LETSEL, PIJN EN LIJDEN, EMOTIONEEL LEED, VERLIES VAN INKOMSTEN, WINSTDERVING, VERLIES VAN ZAKEN OF VERWACHTE BESPARINGEN, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN GEGEVENS, EN OF DIT NU VEROORZAAKT IS DOOR EEN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), CONTRACTBREUK OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN DIT TE VOORZIEN WAS.

HET VOORGAANDE DOET GEEN AFBREUK AAN DE AANSPRAKELIJKHEID DIE VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.

13. Geldend recht

Deze gebruiksvoorwaarden en hun onderwerp worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Delaware. Als je een bedrijf vertegenwoordigt, gaan beide partijen ermee akkoord dat de rechtbanken van Delaware exclusieve jurisdictie hebben met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden en/of het gebruik ervan. Als je een consument bent, gaan beide partijen ermee akkoord dat de rechtbanken van Delaware exclusieve jurisdictie hebben, behalve wanneer je geen inwoner bent van Delaware (in welk geval de rechtbanken van Delaware niet-exclusieve jurisdictie hebben).